همکار فایل

ترجمه مقاله تخصصی عمران isi

فایل ترجمه یم مقاله isi  در رشته عمران گرایش مدیریت ساخت می باشد. موضوع به انگلیسی:
Arbitration in Kuwait: Study of Current Practices and
Suggestions for Improvements

موضوع به فارسی:
 داوری یا حکمیت در کویت :  بررسی شیوه های کنونی و پیشنهاداتی  برای پیشرفت و توسعه

چکیده

در صنعت ساخت و ساز ، مشاجرات حتمی هستند . نزاع های قرارداد که از اسناد مشاجره انگیز قرارداد ، تغییرات در حوزه اصلی کار یا نقص قرارداد ناشی می شوند . داوری یک روش حل و فصل دیگر است که در ساخت و سازهای بین المللی به خاطر صرفه جویی در وقت و پول و جلوگیری از دعوی قضایی تحت قوانین خارجی اتخاذ می شود . مقاطعه کاران و سرمایه گذران غربی از واردشدن به قراردادها با مالکان خاوران میانه و سازمان های دولتی واهمه دارند ، مخصوصاً وقتی که از کاربرد قوانین ملی داخلی و حوزه قضایی قید می شوند . علاوه بر این ، سؤالات در مورد حقوق مقاطعه کاران خارجی و اعتبار مشروط قراردادی خاص برای حل و فصل مشاجره در دادگاه های محلی و توانایی آن ها در استفاده از داوری برای حل و فصل مشاجرات صحبت به عمل می آید .

این مقاله مفهوم داوری را به عنوان یک روش حل و فصل مشاجره و کاربرد آن را در صنعت ساخت و ساز ویت مورد بررسی قرار می دهد . این مقاله بر قانون داوری کویت تمرکز دارد و روال های فعلی را تحت این قانون مورد بررسی قرار می دهد و یک نظام داوری قطعی را برای دولت کویت توصیه می کند . داده ها نشان می دهند که استفاده از دعوای قضایی برای حل و فصل پرونده ها خیلی فراتر از حد داوری است .


واژگان کلیدی : مشاجرات ، ادعاها ، داوری در خاور میانه : داوری در کویت ، ارجاع یک موضوع به داوری ، داوری قضایی ، داوری بین المللی .

خرید