همکار فایل

بررسي الگوريتم داده هاي غیرقطعی و برنامه هاي كاربردي

A survey of uncertain data algorithms and application

بررسي الگوريتم داده هاي غیرقطعی و برنامه هاي كاربردي
این فایل  ترجمه یک مقاله مروری با عنوان " بررسي الگوريتم داده هاي غیرقطعی و برنامه هاي كاربردي  " راجع به درس داده کاوی رشته مهندسی کامپیوتر و برق  می باشد و حاوی 13 صفحه است 

خرید