همکار فایل

بررسي تأثير آموزش نقشهاي پرستاري


تعداد صفحات: 26
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بيان مسئله:

 بيماريهاي مزمن به مسائل يا بيماريهاي طبي، همراه علائم يا معلوليتهايي كه مستلزم درمان طولاني ( 3ماه يا بيشتر ) باشند، گفته مي‌شود. طبق آخرين آمار بدست آمده بعد از عقب ماندگي ذهني 84% و سرطانهاي تنفسي 15% ، اسكروز متعدد 70% افراد ناتوان در اثر بيماريها را تشكيل مي‌دهند. بيماريهاي دميلينيزاسيون به خاطر شيوعشان و تمايل آنها به گرفتار كردن جوانان داراي اهميت زيادي مي‌باشند


فهرست

عنوان    صفحه
- موضوع پژوهش    1   
- بيان مسئله    1   
- اهداف پژوهش    6   
          - هدف كلي     6   
          - اهداف جزيي    7   
- فرضيه‌هاي پژوهش    7   
- تعريف واژه‌ها    7   
- پيش فرضها    10   
- محدوديتهاي پژوهش    10    
         - محدوديتهاي در اختيار پژوهشگر    10   
         - محدوديتهاي خارج اختيار پژوهشگر    11   
- اهميت پژوهش    11   
- منابع فارسي     14   
- منابع انگليسي    16   


خرید