همکار فایل

کنترل و بودجه

نمونه سوالات چهار گزینه ای کنترل و بودجه

برای دانشجویان رشته حسابداری تمام گرایش ها
برای دانشجویان رشته مدیریت تمام گرایش ها
سوالات استخراج شده و تایید شده از کتاب کنترل بودجه توسط مدرس دانشگاه
تعداد صفحات : 9 صفحه 70 سوال

خرید