همکار فایل

استخراج كيتين (پروژه)

تعداد صفحات: 40
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

اين ماده كاربردهاي زيادي در صنعت بهينه سازي مواد ديگر در تصفيه آب فاضلاب، ساختن كيتوزان و گلوكوز آمين و در جدا سازي يونها به روشهاي مختلف دارد. در اين پروژه كيتين از پوسته ميگو استخراج و در جداسازي يون منگنز (VII) مورد استفاده قرار گرفت.

فهرست
- مقدمه    1
- چكيده     2
-    كيتين چيست؟    3
- ساختار شيميايي و خواص كيتين    5
- روش استخراج كيتين از پوشه سخت پوستان    9
- تصاوير برخي سخت پوستان    10
- كاربردهاي كيتين    12
- پارامترهاي اقتصادي توليد    23
- روش استخراج كيتين از پوسته ميگو     24
- شناسايي و تجزيه و تحليل ماده استخراج شده     28
- بحث و نتيجه گيري     29
- منابع    31


خرید