همکار فایل

پاورپوینت؛ خصوصی سازی و سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی

پاورپوینت خصوصی سازی و سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب پاورپوینت:
1- مفاهیم وتعاریف خصوصی سازی
2- نقش خصوصی سازی در توسعه سرمایه گذاری
3- تبعات و پیامدهای اقتصادی واجتماعی خصوصی سازی
4- الزامات مختلف ملی ، منطقه ای وبین المللی خصوصی سازی
5- خصوصی سازی وروند اقتصاد جهانی
6- خصوصی سازی واصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- مفاد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر آن
8- بسترهای اجرایی وقانون پیاده سازی مفاد اصل 44 قانون اساسی
9- روشها وفرآیند واگذاری شرکتهای دولتی
10- تجارب برخی از کشورها در خصوصی سازی
11- چالش ها، مسایل و راهکارها ی پیش رو در پیاده سازی مفاد اصل 44 قانون اساسی

خرید