همکار فایل

عوامل موثر در رفتار مصرف کننده (پاورپوینت)

پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل موثر در رفتار مصرف کننده
 19 اسلایدفهرست مطالب:

مدل رفتار مصرف کننده
خصوصیات فردی مؤثر در رفتار کننده
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی
عوامل شخصی
عوامل روانی

خرید