همکار فایل

شبكه هاي فعاليت (پاورپوینت)

شبكه هاي فعاليت
۳۴۵ اسلاید


آنچه که در این اسلاید می خوانیم :
(شبکه فعالیت روی راس ها)AOV       ۱) نمایش شبکه
(شبکه فعالیت روی یال ها)AOE       ۲) نمایش شبکه
۳) محاسبه ی زودترین زمان فعالیت
۴) محاسبه ی دیرترین زمان فعالیت

خرید