همکار فایل

گزارش کارآموزی معدن

تعداد صفحات: 85
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

طرز تشكيل زغال سنگ
هنگام تجزيه مواد مختلف گياهي و تبديل آنها به عنواع زغال به مقدار زيادي گاز متان و ساير گازهاي موجود ، گاز زغال را تشكيل مي دهند اين گازها در لايه هاي مختلف محبوس و مقداري از آن در لايه هاي زغال جمع مي شود و به همين خاطر هنگام حفاري در سنگهاي اطراف زغال نيز بايستي هواي معدن را از نظر ميزان گاز كنترل كرد .  كه روش هاي آن در بخش ايمني توضيح داده شد.

فهرست فصول:
شرایط محیطی تشکیل زغال سنگ
زمین شناسی منطقه
انواع نقشه های معدنی
زغال سنگ و مراحل بازیابی زغال
ایــمنی
تهویه
نگهداری در معدن
آبکشی در معدن طزره
شبکه تونلهای معدن طزره
استخراج و روشهای آن در معدن
ترانسپورت حمل و نقل

خرید