همکار فایل

پروژه بررسی میزان مسئولیت پذیری

پروژه رشته علوم اجتماعی + پرسشنامه
تعداد صفحات: 100
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر


روش تحقیق : روش پژوهش در این تحقیق میدانی و به صورت پرسشنامه بسته می باشد بدین طریق که پس از تهیه سئوالات ، پرسشنامه در اختیار دانش آموزان دختر دبیرستان قرار می گیرد و پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان پاسخهای آنها استخراج و اطلاعات بدست آمده تنظیم می گردد .

خرید