همکار فایل

پروژه رشته علوم تربیتی

پروژه ترم آخر کارشناسی

رشته علوم تربیتی مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

 جو سازمانی در ۸۲ صفحه و حجم ۱۲۰ کیلو بایت در قالب ورد تهیه شد است
به همراه پرسشنامه

نوع تحقيق
توصيفي است كه درآن سعي شده تنها كيفيت خرده آزمون هاي جو سازماني (روحيه، صميميت، بازدارندگي، عدم تعهد شغلي، مراعات، نفوذ وتأكيد برتوليد وفاصله گيري) درهر كدام از دانشكده هاي ادبيات وعلوم دانشگاه بيرجند مشخص گردد واحياناً مشخص شود جزء كدام دسته ازانواع جوهاي حاكم برنظريه هالپين وكرافت است.

دانلود فهرست مطالب

خرید