همکار فایل

برنامه نویسی به زبان اسمبلی (پاورپوینت)

پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی
۳۴۵ اسلاید

فصل اول نمایش داده ها در کامپیوتر
اعداد دودویی و شانزده شانزدهی
کد های کارکتری
نمایش مکمل ۲ برای اعداد صحیح علامت دار
جمع و تفریق اعداد مکمل ۲
سیستم های دیگر برای نمایش اعداد
فصل دوم قسمت های یک سیستم کامپیوتری
سخت افزار pc
حافظه اصلی
واحد پردازش مرکزی
دستگاههای ورودی / خروجی
نرم افزار pc
سیستم عامل
ویرایشگر متن
مترجم زبان و پیوند دهنده برنامه
فصل سوم استفاده از اسمبلر
دستورالعملهای اسمبلی
چگونه باید برنامه را اسمبل لینک و اجرا کنیم
فایل لیست اسمبلر
عمولوند دستورات DB و DW
عمولوند دستورالعملها
ورودی خروجیهای تعریف شده در IO.H
فصل چهارم دستورالعملهای اساسی
انتقال اطلاعات بین مکانهای مختلف
جمع و تفریق مکمل ۲
دستورالعملهای ضرب
دستورالعملهای تقسیم
جمع و تفریق مکمل ۲ با اعداد بزرگ
۱-۴ انتقال داده ها بین مکانهای مختلف حافظه
۲-۴ جمع و تفریق مکمل دو
۳-۴ دستورالعمل های ضرب
۴-۴ دستورالعمل های تقسیم
۵-۴ جمع وتفریق مکمل دو با اعداد بزرگتر
۶-۴ خلاصه ی مطالب فصل
فصل پنجم انشعاب و حلقه
پرشهای غیر شرطی
پرشهای شرطی دستورات مقایسه و ساختارهای if
پیاده سازی حلقه های for , until , while
حلقه های for در زبان اسمبلی
آرایه ها
فصل ششم روال ها
بدنه یک روال دستورالعملهای call , return
دستورالعملهای push , pop
انتقال مقادیر به یک روال و بالعکس
بازگشت پذیری (recursion)
فصل هفتم عملیات رشته ها
استفاده از دستورالعملهای رشته ای
پیشوندهای تکرار و بقیه دستورالعملهای رشته ای
ترجمه کاراکترها
تبدیل یک عدد مکمل ۲ به یک رشته اسکی
فصل هشتم سایر حالت های آدرس دهی
حالتهای آدرس دهی
دستیابی غیر پیاپی عناصر یک آرایه
ساختارها
فصل نهم دستکاری بیت ها
عملیات منطقی
دستورالعملهای شیفت و دوران
تبدیل یک رشته اسکی به یک عدد صحیح مکمل ۲
فصل دهم وقفه و ورودی / خروجی
دستورالعملهای int و جدول بردار وقفه
درخواست توابع DOS
ورودی خروجی فایلهای پیاپی با استفاده از DOS
ورودی / خروجی با دستورات in , out   (بدون استفاده از سیستم عامل)
فصل یازدهم پردازش اسمبلی
اسمبلی دو گذری
کد کردن دستورالعملهای ۸۰۸۸
دستورات اسمبلر
فصل دوازدهم ماکرو ها و اسمبلی شرطی
تعریف و بسط ماکروها
اسمبلی شرطی
ماکروهای IO.H

خرید