همکار فایل

مفاهیم SSL , امضای دیجیتال (پاورپوینت)

پاورپوینت مفهوم SSL  مفاهیم SSL , امضای دیجیتال و مراکز صدور گواهینامه

۱۹  اسلاید

فهرست مطالب:

•تعریف  SSL
•مفاهیم رمز نگاری متقارن و نا متقارن
•ساختار و روند آغازین پایه گذاری یک ارتباط امن
•مفهوم گواهینامه در پروتکل  SSL
•مراکز صدور گواهینامه
•مراحل کلی برقراری و ایجاد ارتباط امن در وب

خرید