همکار فایل

تنظیمات بهتر برای ویندوز xp

در اينجا چند توصيه مفيد در اختيارتان قرار مي دهيم تا
خود را افزايش XP كارايي يك يا چند قسمت از ويندوز
دهيد.اگر از كامپيوتر خود به صورت شخصي استفاده مي كنيد و كامپيوتر شما
 در داخل شبكه اي نمي باشد، ميتوانيد با انجام تغييرات گفته شده 
Windows XPخود را سريعتر و مطمئن تر كنيد

خرید