همکار فایل

خلاصه ای از 21 مبحث مقررات ملی ساختمان

خلاصه ای از 21 مبحث مقررات ملی ساختمان (به جز مبحث اول) در 30 صفحه به عنوان تحقیق و کلیاتی از این مباحث بسیار مهم

نگارش شده در بهار 95

خرید