همکار فایل

تاثيرات تمرينات ورزشي

ترجمه مقاله انگلیسی
تاثيرات تمرينات ورزشي بر روي ليپيدها و لیپوپروتئین ها خون در كودكان و نوجوانان

Effects of exercise training on blood lipids and lipoproteins in children and
adolescents

تعداد صفحات انگلیسی: ۴ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۸ صفحه
دانلود متن انگلیسیچکیده
هدف مقاله زير توصيف آن چه كه در مورد تاثيرات تمرينات ورزشي در كودكان و نوجوانان در ليپيدها و ليپوپروتئين هاي خون زير مي دانيم، مي باشد: مجموع كلسترول (TC)، كلسترول ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL-C) ، كلسترول ليپوپروتئين با چگالي پايين (LDL-C) و تري گليسيريد (TG). تنها تحقيقاتي كه حالت، توالي، طول دوره و شدت ورزش را توصيف مي كنند، در اين بررسي گنجانده شده اند. نوعروقي، كودكان، نوجوانان، تمرينات ورزشي هوازي.


خرید