همکار فایل

بمب های الکترومغناطیسی (ترجمه)

بمب های الکترومغناطیسی فرضی

تعداد صفحات انگلیسی: ۹۵ صفحه

تعداد صفحات فارسی : ۷۷ صفحه

دانلود متن انگلیسی


چکیده
هدایت انرژی توسط بشر یک داستان تخیلی علمی نمی باشد. این ها تسلیحات واقعی می باشند که در سناریوهای واقعی مورد آزمایش قرار می گیرند... و کشورهایی که آمادگی استفاده از این انرژی های هدایت شده را ندارند از حرکت باز می ایستند و یا بدتر با استفاده از تجهیزات سنتی و از کار افتاده جنگی ، متحمل شکست می گردند. آن ها پیشرفتی نداشته و همانند تمدنی می گردند که همچنان به تیر و کمان خود وابسته بوده و در برابر تفنگ و گلوله و بمب به زانو در می آیند.


خرید