همکار فایل

بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی (ترجمه)

ترجمه مقاله

بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند
Exploiting Home Automation Protocolsfor Load Monitoring in Smart Buildings


تعداد صفحات انگلیسی: ۶ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۱۸ صفحه
دانلود متن انگلیسیچکیده
بازبینی و کنترل ظرفیت های الکتریکی برای مدیریت انرژی بر مبنای تقاضا در شبکه های هوشمند، مهم می باشد. پروتکل های اتوماسیون خانگی ( HA) همانند X10 و Insteon ، کنترل ظرفیت قابل برنامه ریزی را برای چندین سال ایجاد کرده و در سطح گسترده ای در زمینه آزمایشی شبکه های هوشمند اولیه بکار گرفته می شوند. در حالی که پروتکل های اتوماسیون خانگی شامل نقش های بازبینی اصلی می باشند، محدودیت پهنای باند بالا (<180bps) مانع کاربرد آن ها در بازبینی ظرفیت می گردند.

کلیدواژه

اتوماسیون خانگی، بازبینی ظرفیت، شبکه هوشمند


خرید