همکار فایل

پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن به روش میکروبی

عنوان مقاله: پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن به روش میکروبی
تعدادصفحات:23
قالب:  پاورپوینت
قیمت:4000
 
فهرست
فرایند های ازدیاد برداشت
روش های ازدیاد برداشت
ازدیاد برداشت به روش میکروبی
ویژگی های باکتری مورد استفاده در ازدیاد برداشت
انواع روش های ازدیاد برداشت میکروبی
عوامل موثربر رشد باکتری و محصولات آن در ازدیاد برداشت میکروبی
محصولات متابولیک میکروبی
عوامل موثر بر باکتری و محصولات متابولیکی
مواد فعال سطحی بیولوژیکی(بیوسورفکتانت)
بیوپلیمر ها
باکتری باسیلوس سابتیلیس
بررسی و نتیجه گیری
منابع

خرید