همکار فایل

پاورپوینت خوردگی در صنایع نفت و گاز

عنوان مقاله: پاورپوینت خوردگی در صنایع نفت و گاز
تعدادصفحات:33
قالب:  پاورپوینت
قیمت:4000
شرح مختصر:

عموما خوردگي را به صورت لايه‌های زنگ و پديده اي نامطلوب كه باعث تخريب ظاهر و كوتاه شدن عمر اشياء می‌گردد معرفي می‌کنندبه عبارت دیگر از بین رفتن مواد یااز دست دادن جرم آنچنان که شکل ظاهری با تغییر اندازه‌های هندسی دگرگون شودتغییرات در خواص مکانیکی از قبیل کاهش مقدار کشش و یا استحکام نیز می تواند نتیجه خوردگی باشد

فهرست :
منابع ............................................................................................................................. 32
فعالیت‌های واحد خوردگی منطقه غرب ............................................................... 24
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ............................................................ 21
حفاظت کاتدی ........................................................................................................... 15
روش‌ها حفاظت ..................................................................................................... 11
انواع فرم‌های خوردگی ............................................................................................. 10
واکنش خوردگی ........................................................................................................ 8
تعریف خوردگی ......................................................................................................... 6
تاریخچه خوردگی..................................................................................................... 4

خرید