همکار فایل

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی کراکینگ کاتالیستی

عنوان مقاله: پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی کراکینگ کاتالیستی

تعدادصفحات:48
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:6000
شرح مختصر:

کراکینگ کاتالیستی ، شکستن و تبدیل مواد نفتی سنگین به مواد سبکتر است
فهرست:
تاریخچه تولید
شرکت های دارنده ی تکنولوژی
شرح کلی فرآیند
کاتالیزور
فعالیت

شرح کلی فرآیند
سیستم پیش گرم کننده خوراک
راکتور
بخش تفکیک (محصولات راکتور)
انواع سیستم های برگشتی
شرایط عملیاتی
کیفیت خوراک
دمای راکتور
مدت زمان تماس خوراک با کاتالیست
فعالیت کاتالیست
برگشتی

افزایش کک بر سطح کاتالیست احیاء شده
روشهای کراکینگ کاتالیزوری با بستر سیال
طرح های جدید برای واحدهای کراکینگ کاتالیزی سیال بستر
نتیجه گیری

خرید