همکار فایل

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی مشخصات سوخت ها

عنوان مقاله: پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی مشخصات سوخت ها
تعدادصفحات:33
قالب: : پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:5000
شرح مختصر:

بهترین سوخت یا سوخت آرمانی، ضمن آنکه تمام امتیازات سوختهای رایج فعلی را در بر دارد، نباید هیچکدام از عیبها و نقائص آنها را داشته باشد، ولی با وجود تحقیقات صورت گرفته، تاکنون چنین سوختی توسط بشرتولید نشده است .از میان سوختهای معرفی شده ، بهترین سوخت را به گونه ای انتخاب کنیم که همزمان با هزینه های منطقی، بتواند با معیارهای تعریف شده برای میزان انتشارآلاینده ها و قابلیت قطع وابستگی به نفت مطابقت داشته باشد.

 
فهرست
پترول (Petrol
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی
روشهای تولی

اطلاعات ایمنی
نفت كوره ((Furnace Fuel Oil:
تعريف
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی
روشهای تولید
اطلاعات ایمنی
نفت گاز مايع ((Liquefied Petroleum Gas:
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی
روشهای تولیداطلاعات ایمن

دياگرام فرآيند (PFD) :

نفتاي طبيعي(Natural Naphta)
متيل هيدرات يا گاز مرداب ((Methyl hydride or Marsh gas
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی

روشهای تولید
اطلاعات ایمنی
نفت سفيد ((Kerosene:
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی
روشهای تولید
اطلاعات ایمنی
نفت گاز ((Gas Oil :
تاریخچه
موارد مصرف
مجتمع های تولید کننده
خواص فیزیکی و شیمیایی
روشهای تولید
اطلاات ایمنی

نتیجه گیری:
دياگرام فرآيند (PFD)
منابع

خرید