همکار فایل

پاورپوینت واکس

عنوان مقاله: پاورپوینت واکس
تعدادصفحات:19
قالب:  پاورپوینت
قیمت:4000
شرح مختصر:

بيش از2000هزار فراورده ي نفتي با مشخصات منحصربه فرد توليد ميشود كه در17گروه طبقه بندي ميشوند وعبارتنداز:گازهاي سوختي-گازهاي مايع- انواع بنزين-سوختهاي گازي(جت)-نفت سفيد-فراورده هاي ميان تقطير(سوخت ديزل ونفت كوره هاي سبك)-نفت كوره باقيمانده اي-روغن هاي روان ساز-روغن هاي سفيد-فراورده هي ميان روغن هاي ترانسفورماتوروكابل-گريس-موم ها(وكس)-اسفالت ها-كك ها-دوده ها-موادشيميايي-حلال ها-متفرقه

 

فهرست :
موضوع : WAX
واكس چيست؟
 الف: وكس هاي پارافيني
ب:وكس هاي ميكروكريستال
ج: پترولاتوم
بررسي خواص فيزيكي وشيميايي وكس هاي پارافيني
الف:روش هاي فيزيكي(نقطه ذوب-درصد روغن-ويسكوزيته-ضريب شكست-جرم مخصوص...)
ب: آزمايش هايي كه بيشتر جنبه مكانيكي داشته وبيشتر درصنايع به منظور شناخت
ج:بررسي ساختمان شيميايي تركيبات سازنده وكس
روغن گيري از واكس
روغن گيري با حلال
وكس زدايي

خرید