همکار فایل

مباني نظري طراحي

نظري به مباني طراحي
تعداد صفحات: 23
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

مباني نظري طراحي

منظور از مباني نظري طراحي، مفاهيم و اصولي است كه حاكم بر خطوط اصلي طرح و سازنده ايده هاي آن مي باشد، اين مفاهيم و اصول به همراه ضوابط فيزيكي طرح، نهايتا " تعيين كننده كالبد اثر هنري مي گردد.

در هر اثر هنري منطقا " دو سيماي قابل تفكيك وجود دارد:

فهرست مطالب:
مباني نظري طراحي
بررسي فضا در معماري
هماهنگي فرم و عملكرد
نور و حركت
ريتم موسيقي فضا
كل و جزء
 خصوصي عمومي
ايستايي و پويايي فضا
كمپوزيسيون
 مقياس و تناسبات
محصور كردن فضا
فضاهاي متباين
رنگ
نقاط عطف
نتيجه گيري
فهرست منابع

خرید