همکار فایل

مکانیزه سازی سیستم داروخانه

پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه برای درس ایجاد بانک های اطلاعاتی رشته کامپیوتر


شرح محیط عملیاتی:
در يك داروخانه تعدادي از افراد با عناوين مختلف كار مي كنند كه هر كدام وظايفي رابر عهده دارد از اين افراد:
دکتر داروخانه:
 تائید نهائی دارو ها  .
صدور مجوز دسترسي كاربران و حذف اطلاعات اشتباه .
کاربر آماده سازی:
ثبت کردن اطلاعات دارو ها
کاربر پذیرش :
ثبت کردن مشخصات بیمار هاو تحویل دارو به بیماران مراجعه کننده .
کاربر مالی :
محاسبه کردن وجه نسخه بیمار
ثبت کردن فاکتور خرید
ثبت کردن رسید وجه پرداختی به شرکتها و ....

خرید