همکار فایل

اشتغال و کارآفرینی (پاورپوینت )

پاورپوینت توسعه، کارآفرینی، اشتغال
 58 اسلاید


چگونه مشکل اشتغال را حل کنيم؟
آيا بدون اتصال به بازار جهاني اين امر قابل حل است؟
آيا در دنيا کشوري سراغ داريم که بدون سرمايه گذاري کشورها و شرکتهاي خارجي اقدام به توسعه پايدار نموده باشد؟
آيا کشورهايي مانند شوروي سابق / هند با وجود منابع فراوان و دانش زياد توانستند مسير رشد سريع  خود را فراهم و هموار نمايند؟
چگونه کشورهايي مانند کره /چين/ سنگاپور / هنگ کنگ / امارات مسير سريع رشد را هموار کرده اند؟
آيا در کشور منابع کافي براي توسعه وجود دارد؟
آيا دانش لازم براي انجام کار ها وجود دارد ؟


فهرست مطالب

چگونه مشکل اشتغال را حل کنیم؟
مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی
دولت
اقدامات استراتژیک دولت
مدل توسعه کسب و کارو کارآفرین
تعیین استراتژیهای توسعه
نقش شرکتهای بزرگ در رشد اقتصادی
فرآیند کارآفرینانهدر رشد اقتصادی
استراتژی توسعه اقتصادی
الگوی تو سعه کسب و کار و کارآفرینی
توسعه کارآفرینی
مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی
ایجاد شهرکهای
خوشه پذیر اقتصادی در هر استان
ایجاد شهرکهای خوشه پذیر درهر استان
تنظیم قوانین و آماده‌سازی محیط کسب و کار
تنظیم مقررات و آماده سازی محیط کسب و کار
ارائه مدل آموزش یکصد هزار کارآفرین و صاحبان کسب و کار
طرح آموزش ۱۰۰۰۰۰ کارآفرین
فعالیت های اساسی کارآفرینی
نیازمندیهای ایجاد کسب و کار
گونه های متفاوت افراد در بازار کار
مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی
ایجاد و سازماندهی مراکزمشاوره توسعه کارآفرینی
مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی
سازمان دهی ۱۰۰۰۰۰ کسب و کار در هر سال
مرحله اول شناسایی وضع موجود
راهکارهای کوتاه مدت

خرید