همکار فایل

گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر

گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر برای رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تعداد

صفحات:26

فهرست مطلالب:

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی
1-1- معرفی محل کارآموزی
1-2- فعالیت های کلی محل کارآموزی
1-3- چارت سازمانی
1-4- فعالیت های کامپیوتری محل کارآموزی
1-5- نرم افزارها و سخت افزار های موجود
فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط
2-1- مبانی کامپیوتر
2-2- آشنایی با مزایای کامپیوتر :
2-3- آشنایی با انواع کامپیوترهای شخصی :
2-4- علوم کامپیوتر
2-5- شروع به کار در محیط Windowse
2-6-  آشنایی با محیط  Word
2-7- آشنایی با محیط Excel
2-8-  آشنایی با محیط Access
2-9- آشنایی با محیط Power point
2-10- توانایی برقراری ارتباط با اینترنت
فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشینه

خرید