همکار فایل

خوردگي (تحقیق)

خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن
تعداد صفحات: 30
فرمت :ورد (قابل ویرایش)مقدمه
ميكروارگانيزمها در همه جاي طبيعت يافت مي شوند. آنها در هوا، آب و خاك پراكنده اند و نقش مهم و حياتي در تندرستي انسانها و جانوران دارند. بسياري از ميكروارگانيزمها سودمند هستند، در حالي كه برخي ديگر بيماري زا مي باشند.
فهرست مطالب :

مقدمه
ميكروارگانيزمهاي آب خنك كن
جلبكها
قارچها
باكتريها
باكتريهاي اكسيد كننده آهن
باكتريهاي ايجاد كننده لرد
باكتريهاي ايجاد كننده اسيد
باكتريهاي ايجاد كننده اسيد سولفوريك
خوردگي ناشي از ايجاد اسيدهاي آلي
باكتريهاي احياء كننده سولفات
ساير باكتريها
حد مجاز ميكروارگانيزمها براي سيستمهاي مختلف
خوردگي بيولوژيكي آلومينيوم
خوردگي بيولوژيكي مس
پوسيدگي چوب
يورش بيولوژيكي
يورش شيميايي
حملات فيزيكي و ساير عوامل ديگر
خلاصه اي از فعاليت انواع ميكروارگانيزمها
نحوه كنترل خوردگي ميكروبي

خرید