همکار فایل

سیستم های زیست شناسی میکروبی سوخت و ساز بدن

Systems biology of microbial metabolism
تعداد صفحات ترجمه شده (ورد): 6 صفحه
تعداد صفحات pdf لاتین :7 صفحه
موضوع : میکروبیولوژی

معرفی

       شرط لازم برای به دست آوردن به هر سطح سیستم، درک اطلاعات اجزای متابولیسم یک سیستم در مقایسه با دیگر شبکه های همراه مانند دانش توپولوژیکی است. در حال حاضر می توان برای شبکه های سوخت و سازی بدن حتی در میکروب های ناشناخته عجیب وغریب و یا به طور خودکار از ژنوم پیش نویس شده حداقل برای موجودات زنده با ژنوم بسیار کوچک مانند بازسازی شبکه در حال اتمام بین در سیلیکون و در فنوتیپ رشد داخل بدن در نظر گرفته شود،علاوه بر این تکنیکی برای تجزیه و تحلیل کمی از اجزای سیستم سوخت و ساز بدن (متابولیسم و پروتئین) و خروجی...

خرید