همکار فایل

پروژه کنترل ماشین های AC و DC

کنترل ماشین های AC و DC 
 رشته مهندسی.کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد

212صفحه وورد (قابل ویرایش)

بهترین و کاملترین پروژه درضمینه کنترل ماشین ها در 10فصل
فصل اول:موتورهای جریان مستقیم
فصل دوم: کنترل موتورهای DC با یکسو کننده های قابل کنترل
فصل سوم: کنترل موتورهای DC با برشگرها
فصل چهارم: کنترل حلقه بسته محرکه های DC
فصل پنجم: موتورهای القایی
فصل ششم: کنترل موتورهای القایی یا کنترل کننده های ولتاژ AC
فصل هفتم: محرکه های موتورهای القایی کنترل شده با فرکانس
فصل هشتم: محرکه های موتورالقایی رتور سیم بندی شده با کنترل قدرت
فصل نهم: تاثیرکنترل دورموتورهای الکتریکی برروی لرزش بهینه سازی مصرف انرژی 
فصل دهم....

خرید