همکار فایل

ترجمه مقاله ارزيابي قرارداد مديريت

An evaluation of management contracting

يك ارزيابي از قرارداد مديريت


 تعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :10 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

يك ارزيابي از قرارداد مديريت
اين مقاله در باره ويژگي هاي عمده سيستم قرارداد مديريت كه در طي دهه گذشته  در انگلستان توسعه يافته است بحث ميكند ، و اين موارد را  در ارتباط با آن مولفه هاي فرآيند ساختماني كه گمان مي رود كه موفقيت پروژه را روانتر سازد ارزيابي ميكند .
داده ها از تعدادي از مطالعات موردي براي بررسي زمان  صرفه جويي شده و ديگر مزاياي استفاده از اين سيستم مورد آزمون قرار گرفته اند .

كليد واژه ها : قرار داد مديريت ، فرآيند ساختماني ، بسته هاي كاري

خرید