همکار فایل

پاور پوینت شیمی دارویی (آنتی بیوتیک ها)

پاور پوینت شیمی دارویی (قابل ویرایش)
موضوع: آنتی بیوتیک ها
تعداد اسلاید:  32 عدد به همراه یک فیلم که در اسلاید  11 باید به نمایش گذاشته شود

شامل:
1-مقدمه وکلیات
2-تاریخچه
3- طبقه بندی
4-مکانیسم عمل
5- انواع پنی سیلین
6-مقاومت پنی سیلین ها
7- سنتز( کاملا به صورت ساختاری نشان داده شده است)
8- نتیجه گیری
توضیح: به همراه تصاویر متحرک و بسیار زیب

خرید