همکار فایل

گزارش کامل کارورزی 1(مخصوص ابتدایی)

گزارش کامل کارورزی1 مخصوص دبیران ابتدایی

در 41 صفحه

شامل:
گزارش کامل کارورزی
گزارش آزاد 1
گزارش فیزیکی
گزارش (روایتی) از ساختار سازمانی و اداری مدرسه.
گزارش اموزشی..
گزارش عاطفی.. 11
پژوهش روایی
نتیجه گیری
جمله پایانی
منابع

خرید