همکار فایل

پاورپوینت اصول و روش تحقيق پيشرفته

پاورپوینت اصول و  روش تحقيق پيشرفته

در 285 اسلاید-powerpoin-ppt

تحقيق خيلي وقت گير است.
تحقيق يك پديدة ذهني است
تحقيق خسته كننده و كسالت آور است اما ممكن است جالب و سرگرم كننده هم باشد.
تحقيق ممكن است در طول زندگي محقق تداوم داشته باشد.
فرايند تحقيق ممكن است بسيار جالبتر از نتايج آن باشد.nتحقيق نوعي فضولي كردن است.
تحقيق را مي توان به راههای گوناگوني انجام داد.
تحقيق ممكن است وارد روياهای شما شود.
تحقيق ممكن است شمارا به راههای دور از انتظار هدايت كند.
درتحقيق از همان مهارت روزمرة محقق استفاده می شود.nتحقيق اكتشافي(exploratory ) آزمايشي(experimental or testing out )

   حل مشكل(problem solving ).
nتحقيق پنهاني يا ناآشكار(covert )، رقابتي(adversarial ) ومبتني بر همكاري (collaborative ).
nتحقيق بنيادي(basic )، كاربردي، ابزاري، مشاركتي و عملياتيnهمبستگی: تحليل رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق:
n مطالعه همبستگی دو متغيری
nتحليل رگرسيون با هدف پيش بينی تغييرات يک يا چند متغير وابسته با توجه به تغييرات متغيرهای مستقل
nتحليل ماتريس همبستگی با هدف بررسی مجموعه ای از همبستگيهای دو متغيری در جدولی بنام ماتريس.
تحقيق پيمايشي به سه دسته تقسيم مي شود:
  مقطعي: به منظور گردآوري داده ها در بارة يك ا چند صفت در يك مقطع زماني ( مثلاًً در يك روز، يك هقته، ماه يا سال)
  طولي: به منظور گردآوري داده ها در طول زمانهاي مختلف.

  روش دلفي: به منظور گردآوري داده ها در بارة اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر در مورد يك موضوع خاص از طريق رتبه بندي درجة اهميت آن

خرید