همکار فایل

پاور پوینت بررسی سموم ارگانو فسفر وکارابامات ها

پاور پوینت مربوط به سموم ارگانو فسفره و کاربامات که در بخش مهندسی کشاورزی و مهندسی بهداشت محیط  کاربرد فراوانی دارد  این سموم ناشی از استفاده در کشاورزی و گندزدایی و آفت کشی می باشند.

خرید