همکار فایل

دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی

عنوان: دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی(فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

تعداد اسلاید: 35 اسلاید
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
دسته: مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی تألیف روستا، ونوس و ابراهیمی از جمله منابع مهم درس مدیریت بازاریابی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل سیزدهم این کتاب در حجم 35 اسلاید با عنوان " بازاریابی بین المللی " می باشد که می تواند به عنوان سمینار کلاسی (کنفرانس) برای درس مدیریت بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل بخشهای زیر است:

مقدمه
اهمیت بازارهای جهانی
استراتژي همگانی یا ویژه
مراحل عمده تصمیم گیري دربازاریابی بین الملل
ارزیابی محیط بازاریابی بین المللی
سیستم بازرگانی بین المللی
وضعیت اقتصادي
وضعیت سیاسی-قانونی کشورها
وضعیت فرهنگی
تصمیم به فعالیت در سطح بین الملل
تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین الملل
تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین الملل
استراتژي صادرات
همکاری مشترک
سرمایه گذاری مستقیم
انواع صادرات
صادرات غیرمستقیم
صادرات مستقیم
انواع همکاری مشترک
همکاري مشترك از طریق واگذاري امتیازي خاص
 قرارداد تولید
 قرارداد همکاري در مدیریت
همکاري به صورت مالکیت مشترك

 مقدمه این فایل:

بسیاري ازشرکتها قسمتی ازسهم فروش و سود خود را از عملیات بازاریابی خود درکشورهاي دیگر به دست می آورند. عدم فرصت هاي کافی در بازارهاي داخلی و وجود فرصتهاي مناسب در بازارهاي خارجی عامل اساسی گرایش به بازار بین المللی است. پایین آمدن تولید ناخالص ملی و بالارفتن مالیات در یک کشور و سنگینی آن بر دوش تولیدکنندگان ازعوامل گرایش به بازار خارجی است. یکی ازمشکلات مهم در زمینه بازاریابی بین المللی گرایش افراد در بکارگیري ارزشهاي فرهنگی خود در بازارها و محیطهاي خارجی است. بازارهاي خارجی عامل ظرفیت تولید بهتر، منافع بیشتر و بازده سرمایه گذاري مناسبتر براي شرکتها به حساب می آیند و یکی از دلایل نفوذ در بازارهاي خارجی تأمین قسمتی ازمنابع ارزي لازم براي تهیه مواد مورد نیاز شرکتهاست.

خرید