همکار فایل

مديريت استراتژيك اطلاعات بازار در بنگاه های کوچک

ترجمه مقاله

مديريت استراتژيك اطلاعات بازار براي SMEs  در زمان بحران اقتصادي2

The strategic management of market information to SMEs during economic crisis

این ترجمه به مدیریت اطلاعات بازار برای بنگاه های کوچک و متوسط در هنگام بحران اقتصادی می پردازد


تعداد صفحات ترجمه شده : 10 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :12 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

ما در اين مقاله بر اين عامل كه مديريت اطلاعات بعنوان وسيله اي استراتژيك، در مديريت بحران براي SMEs مي باشد، تمركز نموده ايم. اينكه SMEs كه از بحران مالي رنج مي برند،چگونه از مديريت استراتژيك اطلاعات، بعنوان يك مزيت براي بقاي خود و ايجاد بهبودي در توليد، استفاده مي نمايند. اين تحليل بر بازار تجارت يونان و خصوصاً براي SMEs اين كشور ، تمركز خواهد نمود. در اين راستا از اطلاعات تجربي جمع آوري شده از طريق مصاحبه ها در بخش هاي مختلف اين شركت ها ، استفاده شده است.

كليد واژه ها: SMEs ، بحران، فرصت تجاري، اطلاعات ، مديريت استراتژيك


خرید