همکار فایل

بازاریابی بین المللی، استراتژی و تئوری

بازاریابی بین المللی : راهبرد و نظریه
نویسندگان: ساک انکویزیت- جان شاو

ترجمه بخشی از کتاب بازاریابی بین المللی، استراتژی و تئوری است (از صفحه 185 تا 193) درخصوص تاثیر فرهنگ بر مصرف، فرایندهای تفکر، ارتباطات و... بحث می نماید.

قسمتی از ترجمه:
تاثير فرهنگ بر مصرف

الگوهاي مصرف، سبك زندگي و اولويت نيازها همگي توسط فرهنگ ديكته مي شوند.فرهنگ، رفتاري كه توسط آن مردم نيازهايشان برآورده شود را تجويز مي نمايد.هندوها و بعضي از چيني ها بهيچوجه گوشت گاو مصرف نمي كنند، با اين باور كه خوردن دامهايي كه در مزرعه كارمي كنند ناشايسته است، درحاليكه درتامين غذاهايي مانند برنج و سبزيجات تامين كمك مي باشند

خرید