همکار فایل

مقاله روانشناسی بیولوژیکی

تعديل هيجاني- پتانسيل هاي برانگيخته مرتبط با درد ( PREP)

Emotional modulation of pain-related evoked potentials

تعداد صفحات ترجمه شده : 10 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :4 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

الگوي موثرمشاهده تصويرجهت مطالعه رابطه بين هيجان – درد ، بكار رفته است. درد الكتريكي درهنگام مشاهده تصاوير ناخوشايند بالاترين وهنگام مشاهده تصاوير خوشايند پايين ترين ميزان را دارد (تحقيق سال هاي 2005،2008، و 1995). اگرچه، مطالعاتي چند، پتانسيل هاي برانگيخته مرتبط با درد (PREPs) را در اين زمينه آزموده اند و هيچيك ، تحريك عصب سه قلو را بررسي ننموده اند. مطالعه فعلي جهت پر نمودن اين شكاف طرح ريزي گرديد.

خرید