همکار فایل

گزارش کارورزی پایانی

گزارش کارورزی پایانی برای دانشجویان تربیت معلم


تعدادصفحات:7
فرمت word (قابل ویرایش)

من دانشجوی ترم 4 رشته تربیت بدنی گرایش متوسطه از دانشگاه فرهنگیان نسیبه تهران هستم. کارورزی یک را در متوسطه اول در مدرسه ...واقع در شهرک ......گذراندم. طی چند جلسه ای که برای کارورزی 1 به مشاهده مدرسه رفته بودم همواره سعی می کردم با نگاهی نو به مدرسه بنگرم این نگاه مسائلی را در پیش چشم من روشن کرد که یکی از از جدی ترین آن عدم گرایش دانش آموزان به ورزش می باشد.

خرید