همکار فایل

نمونه سوالات مهارت ICDL

نمونه سوالات مهارت ICDL

85 سوال  به همراه جواب
شامل سوالات:

Power Point
Excel
Access
  Word

خرید