همکار فایل

پروژه و تحقیق اصول اجرای سازه های بلند

پروژه و تحقیق- اصول اجرای سازه های بلند
 در 47 صفحه-docx

تكنولوژي سازه اي در اسكلت ساختمان هاي بلند، شامل سيستم هاي سازه اي متنوع است كه در ساخت مورد استفاده قرار مي گيرد. هركدام از اين سيستم ها بسته به طرح معماري و نوع كاربري ساختمان داراي مزايا و معايبي هستند كه با توجه به شرايط بنا و امكانات ساخت هر كشوري مي توان از اين سيستم ها در اسكلت سازه استفاده نمود. انتخاب سازه يك ساختمان بلند فقط براساس رفتار و طرز عمل خود سازه صورت نمي گيرد. اين انتخاب تابع عوامل متعددي است كه مي تواند در انتخاب نوع سيستم سازه اي مؤثر باشد. درمقاله حاضر با توجه به بررسی سازه های بلند ساخته شده در کشور نمونه موردی برج مخابراتی میلاد و عواملي كه در اجراي سيستم هاي سازه هاي بلند تأثيرگذار است مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با بررسي عوامل موردنظر در ابتدا به وزن ساختمان اعم از وزن اسكلت سازه و وزن مصالح مصرفي پرداخته شده است، سپس به موضوع طراحي سازه اشاره شده و با توجه به نوع اسكلت و پيش ساخته كردن آن نقش اين امر در سرعت اجراي سازه مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين به نقش مهم فضاي معماري در سازه پرداخته شده و راحتي و سهولت اجراي سازه هاي بلند فلزي از جنبه صنعتي كردن سيستم ها مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به نقش مهم نيروهاي جانبي در سازه به عملكرد سازه در مقابل اين نيروها پرداخته شده است. در انتها نيز توصيه هايي در رابطه با سازه هاي بلند مرتبه فلزي به عنوان نتيجه گيري در حد اين مقاله اشاره شده است.

انتخاب سازه يك ساختمان بلند فقط براساس رفتار و طرز عمل خود سازه صورت نمي گيرد. اين انتخاب تابع عوامل متعددي است كه مي تواند در انتخاب نوع سيستم سازه اي مؤثر باشد. در مقاله حاضر عواملي كه در اجراي سيستم هاي سازه هاي بلند فلزي تأثيرگذار است، مورد بررسي قرار گرفته است.

خرید