همکار فایل

اثربخشی پرورش منابع انسانی با مدیریت دانش

بررسی میزان ارتباط و اثربخشی پرورش منابع انسانی با مدیریت دانش

تعدادصفحات:12
فرمت word (قابل ویرایش)

مقدمه
از جمله مباحث مهم در سازمان های امروزی نقش آموزش و پرورش نیروی انسانی، به منظور اثر بخشی و کارایی سازمان ها می باشد. در دههء اخیر، برنامه ریزی نیروی انسانی به عنوان یکی از پیچیده ترین، رقابتی ترین و فنی ترین زمینه های فعالیت مدیران در کارکرد منابع انسانی برای پاسخگویی به انتظارات کارکنان و جامعه در سطح خرد و کلان به کار گرفته می شود.

خرید