همکار فایل

عوامل پذیرش دولت الکترونیک در ایران

بررسی عوامل موثر در پذیرش دولت الکترونیک در ایران
به همراه ضمائم و منابع

تعدادصفحات:22
فرمت word (قابل ویرایش)

مقدمه
زندگي در دنياي امروز، زندگي در حالت ثابت تغيير است. ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات و در نتيجه آن، دولت الكترونيك، از جمله مهمترين اين تغييرات است. در صورتي كه بتوان چالش ها و موانع توسعه دولت الكترونيك را شناسايي و راهكارهاي مناسب براي رفع آنها را اتخاذ كرد، پياده سازي دولت الکترونيک مزاياي متعددي را براي جامعه به همراه خواهد داشت.

واژگان کلیدی: پذیرش دولت الکترونیک، تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری ، اعتماد، ساختار UTAUT

خرید