همکار فایل

بررسی حسابهای مستقل آمریکا با ایران

بررسی حسابهای مستقل آمریکا با ایران
(word)به همراه منابع و جداول انگلیسی
تعدادصفحات:53
فرمت word (قابل ویرایش)

حسابهاي مستقلي كه در ايران نگهداري مي شوند:
الف- حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي
ب- حسابهاي مستقل براي وجوه اماني
 
الف- حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي:
اين نوع حسابهاي مستقل كه منابع مالي آنها را مالياتها، عوارض و ساير وجوه درامدهاي عمومي و اختصاصي متعلق به دولت و سازمانهاي دولتي تشكيل مي دهند دربرگيرنده حسابهاي مستقل زير مي باشند:
1- حساب مستقل وجوه جاري 2- حساب مستقل وجوه عمراني 3- حساب مستقل وجوه اختصاصي

خرید