همکار فایل

تحقیق کارورزی شرکت غنچه پرور

تحقیق کارورزی شرکت غنچه پرور زیر مجموعه شرکت آی سودا


تعدادصفحات:25
فرمت word (قابل ویرایش)

شرکت محصولات غذایی غنچه پرور در ایران بنام یک پروژه ملی توسط سازمان صنایع ملی از سال 1365 نسبت به شروع مراحل اولیه ثبت اقدام و جهت ساخت و تکمیل اجرای پروژه توسط پیمانکاران متعدد تا پایان سال 1373 موفق به ساخت و در سال 1374 افتتاح گردید .فـهـرسـت
عنوان    صفحه
مقدمه    1
تاریخچه صنایع غذای غنچه پرور    3
گروه صنایع غذایی آی سودا    4
قوانین صنعت غذایی کودک    5
تولیدات شرکت غنچه پرور    8
غذای کودک شرکت غنچه پرور    11
تجزیه و تحلیل شرکت    12
راهکار تخصصی پخش مواد غذایی    17
سیستم توزیع و جایگاه آن در بازاریابی    19
کانال های توزیع و فروش    21
نتیجه گیری و پیشنهادات    22
منابع    25

خرید