همکار فایل

مقاله باسیل های گرم مثبت

مقاله باسیل های گرم مثبت

تعدادصفحات:5
فرمت word (قابل ویرایش)

لیسترها

خصوصیات یا ویژگی های لیستر یا مونوسیتوژنز (L.monocytogences) تنها عضو خانواده لیستریا است که اهمیت بالینی دارد. این ارگانیسم از نظر ظاهر شبیه Eyysipelothix yhusipathiae می باشد و آزمون تحرک به افتراق این دو کمک می کند.(B)

خرید