همکار فایل

مقاله آیا اهل سنت کافراند یا نه؟

مقاله آیا اهل سنت کافراند یا نه؟

تعدادصفحات:15
فرمت word (قابل ویرایش)

مراد از ناصبي چيست؟ آيا شيعيان اهل سنت را ناصبي مي دانند يا خير؟
چکیده: اهل سنت از نظر شيعيان ناصبي نمي باشند، چون آنها اولا اهلبيت را دوست دارند و ثانياً دشمنان آل محمد (ع) را كافر مي دانند، و ثالثاً تمام علماي ما فتوا بر جواز ازدواج با آنها، و وجوب دفن و نماز بر ميت آنها داده اند.
ناصبي به كسي گويند كه با اهلبيت (ع) دشمني داشته باشد و يا به آنها دشنام و ناسزا بگويد و شيعيان به هيچوجه اهل سنت را ناصبي نمي دانند، چون آنها نه تنها اهلبيت (ع) را دوست دارند بلكه دشمنان آل محمد (ص) را كافر مي دانند.

خرید