همکار فایل

اهمیّت انبار و انواع سیستم های انبارداری در سازمان ها (word)

اهمیّت انبار و انواع سیستم های انبارداری در سازمان ها

تعدادصفحات:26
فرمت word (قابل ویرایش)

تعریف انبار داری :
انبار محیطی است که عملیات انبارداری در معنا و مفهوم کلی آن که به معنی یک خدمت اقتصادی است انجام میگردد.
معنا و مفهوم کلی در تعریف فوق میتوان گفت که دریافت،نگهداری وارسال کالا میباشد و منظور از خدمت اقتصادی سودآور بودن این مراحل در فرایند انبارداری است.
ارتباط نقدینگی سازمانها و موجودی های مواد و کالا :
موجودی مواد وکالا = وجه نقد
با توجّه به اینکه کلیّه موجودیهای مواد وکالا در قبل نقدینگی سازمان بوده اند در تبدیل نقدینگی ها به موجودی های یک کالا بایستی توجّه بسیار فراوانی از ناحیه  عملیات کالا (مدیریت انبارها و برنامه ریزی)نمود افزایش نهاد میگیرد وقبل از انجام هرگونه تبدیل سرمایه های نقدی سازمان به کالا ارزش نقدینگی مورد محاسبه و بررسی از لحاظ بهترین حالت(اقتصادی بودن)انجام گیرد .

خرید