همکار فایل

مقایسه نظام قدیم و جدید آموزش کارکنان

مقایسه نظام قدیم و جدید آموزش کارکنان بر اساس الگوی ارزشیابی سیمایی


تعدادصفحات:18
فرمت word (قابل ویرایش)

مقدمه
‏واژه‌ی ارزشیابی به معنای یافتن ارزش‌هاست.یافتن آنچه نه در زمان محدود ، بلکه در فرآیند آموزش و تلاش برای یادگیری و آموختن حاصل می‌شود.
صاحب نظران ارزشيابي آموزشي در دیدگاه‌هایشان نسبت به اين كه ارزشيابي چيست و چگونه باید آن را انجام داد اختلاف نظر دارند .اين اختلاف نظرها منجر به رويكرد ارزشيابي آموزشي مختلفي شده است .

 ۱ - رويكرد مبتني بر هدف
     در رويكرد مبتني بر هدف ،هدف‌های كلي و هدف‌های دقيق مورد تأکید قرار می‌گیرند و ارزشيابي آموزشي به دنبال اين است كه تعيين كند اين هدف‌ها به چه ميزاني تحقق یافته‌اند.
 ۲- رويكرد مبتني بر مديريت
هدف تشخيص و تحقق بخشيدن به نيازهاي اطلاعاتي مديران تصميم گيرنده است .
 ۳- رويكرد مبتني بر مصرف كننده
 برکسب اطلاعات مربوط به نتايج كلي آموزشي تأکید دارد كه توسط مصرف كنندگان آموزشي از ميان  برنامه‌های درسي مختلف انتخاب و مورد استفاده قرار می‌گیرد .

خرید